Роман про «двох Кулішів»

Іван Корсак спільно з видавництвом “Ярославів Вал” презентував новий історичний роман “Перстень Ганни Барвінок” (серія “Сучасний Бестселер України”) про письменницю та дружину Пантелеймона Куліша.

Ганна Барвінок —  це літературний псевдонім Олександри Біпозерської-Куліш — сестри громадського та літературного діяча, журналіста Василя Білозерського та фольклориста й етнографа Миколи Білозерського.

Михайло Слабошпицький на­звав цей роман найжіночнішим з усіх, що вийшли у цьому жанрі за останній час. Це говорить про те, що автор зумів надзвичайно орга­нічно вжитися в роль головної ге­роїні і відобразити всі колізії того часу, вельми непрості стосунки з чоловіком непересічного таланту: все це осмислено з її жіночої по­зиції. Дослідники творчості Пан­телеймона Куліша сходяться на думці, що тільки одна жінка могла бути дружиною цього письмен­ника, витримати його деспотич­ний характер та численні любов­ні захоплення, і це — Ганна Барві­нок. Для цього їй знадобилася не­абияка стійкість духу, шлюб із Кулішем назавжди визначив друго­рядність її особистості та літера­турних творів. Утім, вона сама об­рала собі таку долю, адже для того часу це було природно, вона вмі­ла бути в тіні чоловіка гідною його таланту, надихатися ним, вчитися у нього. Її ж власний літератур­ний хист критики називають “не­гучним і лагідним”, відзначаючи при цьому багату лексику її тво­рів, яка вже неприсутня у повсяк­денному вжитку сучасних україн­ців. Також примітною у творчос­ті Ганни Барвінок є жанрова но­визна її оповідань — “Русалка”, “Чорт у кріпацтві”, — у яких міф поєднується з реальністю, витво­рюючи “магічний реалізм” за сто­ліття до Маркеса і латиноамери­канської школи.

Відомо, що письменниця од­нією з перших почала літератур­ну дискусію про достовірність ав­торства Марка Вовчка. Михайло Слабошпицький зазначив, що історико-біографічний роман у нас—  це здебільшого народницька парадигма, а Іван Корсак висвіт­лює у своїх творах інтелектуаль­ну літературну історію України в її персоналіях, серед яких і Міхал Чайковський, і В’ячеслав Липинський, і Арсеній Мацієвич і, зре­штою, Ганна Барвінок.

Мандруючи сюжетними стеж­ками роману Івана Корсака, спів­переживаєш почуттям юної Олек­сандри і спудея Панька, сумуєш втраті жінкою первістка, відчу­ваєш всі “радощі” бездоріжжя до Тули, де відбував заслання Ку­ліш, і де провідувала його вірна дружина.

Ознайомлення з історичними особистостями у захопливій філі­гранній літературній формі — це цікавий прецедент у літературі іс­торичного жанру. Ця книга буде корисна і широкій аудиторії чи­тачів, і студентам вищої школи та дослідникам літератури зокрема. Сприймання твору у шкільному віці може викликати утруднене його розуміння, оскільки книжка потребує вельми широкої літера­турної обізнаності.

Тож однією з безумовних ко­ристей і переваг нового роману Іва­на Корсака є те, що він стимулює до прочитання творів Ганни Барвінок, про цінність яких відомо лише лі­тературознавцям. Головний редак­тор видавництва “Ярославів Вал” Павло Щириця зазначив: “Читаю­чи цю книгу, розумієш, що за нею стоїть більша думка, аніж викладе­но у тексті, ба навіть більше — ці­ле братство думок”, що є ознакою першокласної літератури”.

Прес-служба видавництва “Ярославів Вал”

"Без знання і розуміння своєї минувшини -

людство тоді немовля, народжене вчора."